Zapraszamy do naszego konkursu. Przeczytaj regulamin – wyślij fotkę i zgłoszenie – i wygraj bon o wartości – 250 zł!

Regulamin Konkursu „Pochwal się bryczką”
organizowanego przez Rostek Auto Serwis

Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązku uczestników konkursu pod nazwą „Pochwal się bryczką” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Rostek Auto Serwis w Tarnowie (Rostek Auto Serwis, Tarnów/Koszyce Wielkie, ul. Szklarniowa 65) zwane dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem nagród jest organizator 
Lista nagród została wymieniona w § 4 regulaminu. 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na profilu FB Organizatora.

Uczestnictwo w Konkursie
§ 2.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca właścicielem pojazdu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.
3. Osoby nie posiadające co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą dokonać odbioru nagród tylko w obecności i za potwierdzeniem rodzica bądź prawnego opiekuna. 
4. Uczestnikiem nie może być pracownik jak i członkowie jego najbliższej rodziny
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
• akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;
• oświadcza, że spełnia wszelkie warunki uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie.
• oświadcza, że na fotografii widnieje jego podobizna oraz jego samochód i posiada wszelkie prawa do jej publikacji.

• wyraża zgodę na publikację skanu/fotografii przekazanego obrazka na profilu Organizatora na portalu Facebook.
• dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) celem przedstawiania mu ofert handlowych przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora. i dokonywania w nich korekt.

Zasady Konkursu
§ 3.
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy :
a. Wykonać zdjęcie przedstawiające osobę (właściciela) oraz pojazd (do którego właściciel dysponuje prawami własności).
b. wysłać zdjęcie obrazka drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@rostekserwis.pl do 31 grudnia 2013r. do godz. 14:00.
2. Nadesłana bądź przyniesiona aplikacja powinna zawierać:
a. zdjęcie z dołączonym podpisem (nazwa samochodu, specyfikacja marki),
b. informację na temat podstawowych danych kontaktowych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. 
3. W dniu 1 listopada 2013 r. Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z jego trzech przedstawicieli, której zadaniem będzie przeprowadzenie Konkursu, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem i wyłonienie zwycięzców wśród Uczestników.
4. 3 stycznia 2014 r. do godz. 12:00 spośród Uczestników, którzy przysłali poprawne aplikacje, wyłoniony zostanie 1 Zdobywca Nagrody Konkursu. Kryterium ocenianym przy ich wyłanianiu będzie liczba głosów „lubię to” otrzymanych przez zdjęcie, zamieszczone na profilu Organizatora na portalu Facebook do daty zamknięcia Konkursu . 
5. Informacja o Zdobywcach Nagród zostanie ogłoszona niezwłocznie po jego na stronie internetowej www.rostekserwis.pl, a także znajdzie się na należącym do Organizatora profilu Facebook.

Nagrody
§ 4
1. Zasady Konkursu przewidują, że nagroda przysługuje 1 Uczestnikowi, zwanemu dalej Zdobywcą Nagrody Konkursu, który nadesłał aplikacje z najlepiej ocenianym zdjęciem.
2.Nagroda Konkursu to: BON WARTOŚCIOWY o wartości 250 zł na usługę z materiałem do wykorzystania w Rostek Auto Serwis.
3. Zdobywa Nagrody Konkursu będzie mógł zrealizować nagrodę w terminie do 21 dni od daty zakończenia konkursu.
4. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
5. Jeżeli Zdobywca Nagrody Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w wyznaczonym terminie przysługujące mu prawo do nagrody wygasa.
6. W celu dokonania identyfikacji Zdobywcy Nagród Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest na żądanie przedstawiciela Organizatora okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. Zdobywcy Nagród Konkursu obowiązani są potwierdzić odbiór nagrody w postaci podpisania odpowiedniego formularza.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych.
9. Decyzja Organizatora w zakresie przyznania Nagrody ma charakter ostateczny.

Ochrona danych osobowych
§ 5
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, iż brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

Postanowienia końcowe
§ 6
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.rostekserwis.pl oraz na profilu FB.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie Konkursu. Wszelkie informacje zawarte w innych materiałach mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Kategorie: Aktualności

Powiązane Posty

Aktualności

Serwis opon

Z radością informujemy, że uruchomiliśmy w Rostek Auto Serwis usługę wymiany i wyważania opon. – Naszą ideą od początku istnienia firmy jest proponowanie klientom usług w stylu „full service” – tłumaczy Arkadiusz Rostek, właściciel serwisu Czytaj więcej…

Aktualności

Jesteś gotowy na zimę? Sprawdź ZA DARMO!

Większość kierowców uważa, że ich pojazdy są idealnie przygotowane na zbliżające się mrozy i śniegi. To założenie jest prawdziwe – ale niestety w niewielu przypadkach. Właściciele aut koncentrują się praktycznie na zmianie opon. A pozostałe Czytaj więcej…

Aktualności

Jesień, auto i co dalej?

Za oknem aura coraz bardziej ponura. Coraz częściej zamiast spacerów wybieramy podróże samochodem. Warto zatem sprawdzić pojazd na progu zimy. Im wcześniej tym lepiej. Pozwoli nam to uniknąć przykrych niespodzianek, gdy pogoda znacznie się pogorszy. Czytaj więcej…